How to Trade NASDAQ Index and ETF Options

Vad innebär upptagande till handel respektive inregistrering av finansiella instrument enligt lagen () om värdepappersmarknaden? Alla noteringar på en reglerad marknad innebär ett upptagande till handel enligt 15 kap. 1 § lagen () om värdepappersmarknaden (”VpmL”).

Om ett bolag väljer att göra detta ska man enligt punkt 3.

Enter up to 25 symbols to get the option chain for your favorite stock

The Nasdaq Index, launched in January , represents the largest and most active non-financial domestic and international issues listed on The Nasdaq Stock Market® based on market capitalization. The index is calculated under a modified capitalization-weighted methodology. Nasdaq Index Options.

The NDX is based on the full value of the underlying Nasdaq index and therefore trades at 1, With the NDX now significantly higher than the option strike price, your call option is now in the money. By exercising your call option, you will receive a cash settlement amount that is computed using the following formula:. So you will receive 1, In practice, it is usually not necessary to exercise the index call option to take profit. You can close out the position by selling the NDX call option in the options market.

Proceeds from the option sale will also include any remaining time value if there is still some time left before the option expires. In the example above, as the option sale is performed on expiration day, there is virtually no time value left. The amount you will receive from the NDX option sale will still be equal to it's intrinsic value.

One notable advantage of the long Nasdaq call strategy is that the maximum possible loss is limited and is equal to the amount paid to purchase the NDX call option. Now, in this scenario, it would not make any sense at all to exercise the call option as it will result in additional loss.

Fortunately, you are holding an option contract, and not a futures contract, and so you are not obliged to anyway. Buying straddles is a great way to play earnings. Many a times, stock price gap up or down following the quarterly earnings report but often, the direction of the movement can be unpredictable.

For instance, a sell off can occur even though the earnings report is good if investors had expected great results Vid bedömningen av vad som kan utgöra insiderinformation kan följande faktorer beaktas:. När anses insiderinformation vara offentliggjord? Bolaget ska inte kombinera offentliggörandet av insiderinformation med marknadsföring av sin verksamhet. När ska förhandsinformation ges till börsen? Om ett bolag väljer att göra detta ska man enligt punkt 3. Vid tveksamheter gällande vad som anses vara en prognos m.

Hur ska ett bolag bedöma huruvida en väsentlig avvikelse för det finansiella resultatet eller den finansiella positionen utgör insiderinformation? Principerna i generalklausulen i punkt 3. Vilka pressmeddelanden ska förses med laghänvisningar? Det finns emellertid ett undantag. När bolag offentliggör en ökning eller minskning av det totala antalet aktier eller rösträtter i bolaget ska pressmeddelandet även, liksom tidigare, hänvisa till lag Emittenter har i regel väl definierade och effektiva processer för att producera finansiella rapporter.

Emittenterna upprättar och offentliggör finansiella kalendrar för offentliggörande av dess finansiella rapporter.

Det ovan sagda representerar börsens uppfattning vid tidpunkten för publicering av detta svar. Vilken typ av information utgör insiderinformation?

Dessa exempel finns kvar i de reviderade regelverken och är fortsatt vägledande. Information om en händelse som ännu inte inträffat kan betraktas som insiderinformation. Det innebär att ett avtal inte behöver vara definitivt och undertecknat för att anses utgöra insiderinformation. Lagstiftaren har inte lämnat mycket vägledning kring när information blir att betrakta som insiderinformation. EU-domstolen har dock i ett antal domar uttalat att det ska röra sig om information som relaterar till en händelse som har verkliga förutsättningar eller faktiska utsikter att förverkligas.

Det innebär att en emittent kan behöva göra flera offentliggöranden som avser samma underliggande händelse. All information som kvalificerar som insiderinformation medför en skyldighet att offentliggöra.

Detta betyder att en emittent kan behöva genomföra flera offentliggöranden som avser samma underliggande händelse. Vid osäkerhet om hur en situation ska hanteras kan Nasdaqs bolagsövervakning kontaktas.

Kan emittenter avvakta med att offentliggöra insiderinformation till nästa handelsdag om marknadsplatsen har stängt vid tidpunkten för händelsen?

Nasdaq förordar därför att emittenter bör iaktta stor försiktighet i detta avseende och inte förutsätta att tidigare praxis kan tillämpas. Vilken information kring en händelse eller omständighet som utgör insiderinformation ska offentliggöras? Även utelämnad information kan innebära att informationsgivningen blir felaktig eller missvisande.

Det krävs därför normalt för t. Skyldigheten att offentliggöra insiderinformation äger företräde framför kontraktuella bestämmelser. Medger MAR att ett offentliggörande av insiderinformation skjuts upp? När en emittent skjutit upp offentliggörande av insiderinformation och sedan offentliggör den ska Finansinspektionen omedelbart informeras om detta via mejl.

Vad krävs för att skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation enligt MAR? Ett uppskjutande kräver enligt artikel 17 4 i MAR att:. Vad kan utgöra ett legitimt intresse för ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation? Att begreppet informationsgivning ska tolkas i vid bemärkelse innebär att inte bara direkta offentliggöranden av insiderinformation ska beaktas utan även, t. Emittenter ska meddela Finansinspektionen via mejl att det publicerade pressmeddelandet utgör ett uppskjutet offentliggörande.

Har Finansinspektionen rätt att i efterhand begära information om ett uppskjutet offentliggörande av insiderinformation? Det finns ingen skyldighet att rapportera till Nasdaq vid den tidpunkt beslutet tas att skjuta upp offentliggörandet eller när offentliggörandet sedermera sker.

Emittenter har dock alltjämt en skyldighet att ge Nasdaq förhandsinformation inför offentliggörandet av händelser som är av extraordinär betydelse för emittenten och handeln med dess finansiella instrument se punkt 3.

Vid tillämpningen av artikel De situationer i vilka offentliggörande av insiderinformation avseende finansiell utveckling kan skjutas upp utan att sannolikt vilseleda allmänheten är med andra ord mycket begränsade. Samma regler gäller för det fall bolaget inkluderar en ny prognos i VD: Offentliggörande av insiderinformation kan enligt artikel 17 4 MAR skjutas upp om tre villkor är uppfyllda; i omedelbart offentliggörande skadar sannolikt legitima intressen för bolaget, ii det är inte sannolikt att ett uppskjutet offentliggörande vilseleder allmänheten och iii bolaget kan säkerställa att informationen förblir konfidentiell.

Detta innebär vanligtvis att bolaget inte kan fortsätta att skjuta upp offentliggörandet. Det är därmed möjligt för en emittent att anpassa sin rapportering för de första och tredje kvartalen efter företagets egna förutsättningar och efter de egna investerarnas behov av information.

Efter bolagsstämman ska, enligt punkt 3. Kallelse till bolagsstämma ska alltid offentliggöras genom ett pressmeddelande, se punkt 3. Detta skulle kunna utgöra ett skäl för att avvakta med offentliggörandet till dess att kallelsen är helt färdigställd. När ska kallelse till bolagsstämma utfärdas? Kallelse till extra bolagsstämma som ska behandla förslag till ändring av bolagsordningen ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast tre veckor före stämman. Vad innebär flaggning meddelande om förändring i större innehav? Flaggning är ett offentliggörande av en ägarförändring i ett noterat bolag. Flaggningsreglerna regleras i lag Notera att flaggningsreglerna inte gäller för innehav och rösträtter i First North-bolag.

Ett flaggningsmeddelande ska skickas till det berörda bolaget samt Finansinspektionen senast den tredje handelsdagen efter transaktionen som gav upphov till offentliggörandeskyldigheten. Finansinspektionen är sedan ansvarig för att offentliggöra informationen till marknaden. Since it is an opening transaction, it would add 10 to the open interest. If you later wanted to repurchase the options, you would enter a transaction to buy to close. Open interest would then decrease by Things get a little more complicated if the options you trade are not created by the transaction, but instead the other side is taken by someone doing a closing transaction.

For example, if you are buying 10 of the Microsoft March So when you are looking at the total open interest of an option, there is no way of knowing whether the options were bought or sold - which is probably why many option traders ignore open interest altogether. However, you shouldn't assume that the open interest figure provides no important information. One way to use open interest is to look at it relative to the volume of contracts traded. When the volume exceeds the existing open interest on a given day, this suggests that trading in that option was exceptionally high that day.

Open interest can help you determine whether there is unusually high or low volume for any particular option. Open interest also gives you key information regarding the liquidity of an option. If there is no open interest for an option, there is no secondary market for that option. When options have large open interest, it means they have a large number of buyers and sellers, and an active secondary market will increase the odds of getting option orders filled at good prices.

So, all other things being equal, the bigger the open interest, the easier it will be to trade that option at a reasonable spread between the bid and ask.

Conclusion Trading does not occur in a vacuum. Indicators and reports that show you what other market participants are doing can be a valuable addition to your trading system. Daily trading volume and open interest can be used to find trading ideas you might otherwise overlook.